0 comentaris
18:53
Compartir    Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a del.icio.us Comparteix aquesta notícia a facebook.com Comparteix aquesta notícia a Twitter.com
Artesania Catalunya destinarà enguany una dotació de 790.000 euros en incentius pels programes de foment de l’artesania catalana
  
La directora d’Artesania Catalunya, Gemma Amat, acompanyada del director dels serveis territorials del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a Tarragona, Àngel Xifré, ha presentat avui a Tarragona el programa de dinamització d’Artesania Catalunya pel 2009, que preveu diferents actuacions en els àmbits de comercialització, recerca i desenvolupament, promoció i divulgació i modernització i digitalització. En aquest context, la directora també ha presentat les principals línies d’actuació en que treballa Artesania Catalunya per aquest exercici de 2009.
Així mateix, la directora d’Artesania Catalunya ha explicat la incidència del programa d’incentius a Tarragona durant el 2008.

L’any passat, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa va dotar amb 53.249,67 euros en incentius un total de 25 projectes de promoció i foment de l’artesania a Tarragona.
La importància de l’activitat artesanal i la necessitat de la seva promoció, tant a l’interior del país com en els mercats internacionals, justifiquen plenament el suport de l’administració, i per això cal mobilitzar recursos que donin suport a les estratègies i actuacions d’empreses i institucions de Catalunya en matèria d’artesania.

El Departament, per respondre aquesta demanda, ha previst dins el Pla de Dinamització del Comerç Urbà (PDCU) 2006-2009, aquest programa d’incentius per a la millora de l’empresa artesana catalana, per tal de fer-la competitiva i sostenible.
Amb aquesta finalitat, els programes d’incentius van adreçats a fomentar la competitivitat de l’empresa catalana, promoure la comercialització de productes artesana, difondre el patrimoni cultural de l’artesania, millorar l’estructura artesanal i garantir el coneixement dels oficis artesans.
Programa per a la dinamització de l’artesania catalana
El programa preveu actuacions en tres àmbits diferents :
1.- Àmbit de comercialització: Dins aquest àmbit, el programa contempla el foment de les següents accions:
a) Organització de fires monogràfiques d’artesania:Amb l’objectiu d’impulsar l’organització de fires i mercats d’artesania de caràcter monogràfic en l’àmbit de Catalunya, Artesania Catalunya incentivarà fins el 50% del cost de l’organització de fires i mercats d’artesania de caràcter monogràfic amb un màxim de 30.000 euros per projecte, distribuïts en 20.000 euros per a l’organització i 10.000 euros per activitats paral·leles. En el cas de fires organitzades per municipis de menys de 3.000 habitants, o directament per les associacions artesanes, el percentatge podrà ser fins el 70 %. Poden acollir-se a aquesta línia d’incentius les associacions d’empreses artesanes d’oficis artístics i les corporacions locals i comarcals.

b) Incentius per a la participació a fires: Aquesta línia d’incentius pretén promoure la participació d’artesans, empreses artesanes i associacions d’artesans a fires per a compradors professionals així com a fires de gran públic que se celebrin en recintes firals o similars. Amb aquest objectiu, s’incentivarà fins el 50% del cost de la contractació de l’espai i de l’estand, així com el desplaçament i l’allotjament (per a les fires que tinguin lloc fora de Catalunya) amb un màxim de 15.000 euros per a les participacions col·lectives. Es podran acollir associacions d’empreses artesanes en disposició del carnet d’artesà professional. Es condiciona l’ajut a la participació d’un mínim de quatre artesans o empreses artesanes i a un màxim de quatre participacions a fires per any.

Pel que fa a les participacions individuals, Artesania Catalunya incentivarà fins al 50% amb un màxim de 3.000 euros la participació a fires, quan se celebrin a Catalunya i amb un màxim de 6.000 euros en el cas de fires de fora Catalunya. S’incentivarà l’assistència fins a dues fires per any en cada cas. Seran beneficiaris els artesans i empreses artesanes que disposin del carnet d’artesà professional.

c) Recerca de nous mercats internacionals: La finalitat és donar suport a les empreses artesanes per a la realització de viatges de prospecció per a la recerca de contactes de potencials clients en nous mercats internacionals. S’incentivaran les despeses de desplaçament i allotjament d’un representant de l’empresa o entitat amb una quantitat fixa a en funció del país. Es podran acollir a aquest ajut les empreses artesanes amb carnet d’artesà professional i les associacions d’artesans o d’empreses artesanes inscrites en el Registre d’Associacions d’Artesania Catalunya que realitzin visites a certàmens professionals.

2.- Àmbit de recerca i desenvolupament: En aquest àmbit es preveuen quatre programes.
a) Organització i dinamització de les Associacions d’Artesans
L’objectiu d’aquest nou programa és dotar d'instruments a les associacions d'artesans per a que puguin desenvolupar projectes en benefici dels seus associats, en particular, i del sector artesà, en general. Inclou la contractació d’un gerent / gestor / secretari que podrà ser amb dedicació completa a una única associació, o dedicació compartida, a temps parcial, i/o territorialment, per diferents associacions l’adquisició d’equipament informàtic, programari, web i equipament d’oficina (s’exclou material fungible) i les despeses d’estructura (lloguer, despeses de funcionament – aigua, llum, telèfon -). Artesania Catalunya incentivarà Fins el 75% del cost total de les actuacions incloses, amb un suport màxim de 20.000 € per a les Associacions d’artesans o d’empreses artesanes amb 50 membres o més amb Carnet d’Artesà vigent i fins el 75% del cost total de les actuacions incloses, amb un suport màxim de 10.000 € per Associacions d’artesans o d’empreses artesanes amb menys de 50 membres amb Carnet d’Artesà vigent. Podran acollir-se a aquesta línia Associacions d’artesans o d’empreses artesanes integrades en la Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC).
b) foment i difusió del patrimoni: L’objectiu és impulsar l’organització d’actuacions col·lectives que signifiquin un impuls per al foment i difusió del patrimoni de l’artesania. Aquesta línia d’ajuts inclou la subvenció de mostres i exposicions, els concursos i les dotacions de premis i Artesania Catalunya incentivarà fins el 75% del cost de l’acció amb un màxim de 15.000 euros i un màxim de 2 projectes per sol·licitant i any. Es podran acollir i les associacions d’artesans o d’empreses artesanes inscrites en el Registre d’Associacions d’Artesania Catalunya, les institucions i entitats públiques i privades relacionades amb l’artesania i escoles d’arts i oficis, tant reglades com no reglades Tanmateix, aquesta línia inclou la participació individual d’artesans i les empreses artesanes en disposició del Carnet d’Artesà professional vigent. en mostres, exposicions i concursos que tinguin lloc fora de Catalunya i que s’incentivarà fins el 50%, amb un suport màxim de 6.000 €, de les despeses de transport i assegurança de les peces, del material gràfic i publicitari. Inclou un import fix per a les despeses de desplaçament i allotjament d’un representant de l’empresa Queden excloses les actuacions que s’organitzin com a activitats complementàries de les fires d’artesania de caràcter monogràfic.
c) Millora de la formació professional: La finalitat, en aquest cas, és impulsar la formació, el reciclatge i l’especialització del col·lectiu artesà. Seran beneficiàries d’aquests ajuts les associacions d’artesans o d’empreses artesanes inscrites en el Registre d’Associacions d’Artesania Catalunya, les institucions i entitats públiques i privades relacionades amb l’artesania i escoles d’arts i oficis, tant reglades com no reglades. Entre les actuacions subvencionables preveu els cursos d’oficis artesans impartits per artesans acreditats o Mestres artesans, sempre i quan la proposta no estigui ja inclosa en els programes formatius del Departament d’Educació o del Departament de Treball; cursos de formació continuada col·lectiva adreçats a artesans acreditats, que podran rebre fins al 50% de les despeses de matrícula en cursos de perfeccionament relacionats amb l’activitat artesanal i de millora i ampliació dels coneixements en matèria de comercialització, amb un suport màxim de 500 € per curs i un màxim de dos cursos per artesà i any.
d) Anàlisi i millora de l’estructura artesanal: L’objectiu és impulsar l’organització d’actuacions que signifiquin una millora de l’estructura artesanal. Es podran beneficiar les associacions d’artesans o d’empreses artesanes inscrites en el Registre d’Associacions d’Artesania Catalunya, les corporacions locals i comarcals, institucions i entitats públiques i privades relacionades amb l’artesania i escoles d’arts i oficis. S’incentivarà fins el 75% del cost amb un import màxim de 15.000 euros per projecte, i un màxim de 2 projectes per sol·licitant i any.


3.- Àmbit de modernització i digitalització: Aquest àmbit s’estructura en els següents dos programes.
a) Programa de desenvolupament per a tallers artesans: L’objectiu d’aquest programa és millorar el procés productiu, de la qualitat , creativitat i disseny de producte. Preveu potenciar la compra de maquinària i de programari (específicament l’aplicatiu AGATA) així com la contractació de serveis professionals de disseny per a la renovació de línies de producte. S’incentivarà fins el 50% del cost de la inversió amb un màxim de 6.000 euros.
b) Programa de difusió dels oficis artesans i TIC’s: L’objectiu d’aquest programa és garantir el coneixement i la difusió dels oficis artesans mitjançant l’edició de mitjans de promoció i divulgació de l’artesania. Dotar a l’artesà dels instruments necessaris per a la promoció dels seus productes. Inclou el disseny i edició de catàlegs, tríptics i fulletons de productes en suport paper, magnètics o CD/DVD i la confecció i/o optimització de webs. A aquesta línia d’incentius, oberta a artesans, empreses artesanes amb carnet d’artesà professional, associacions d’artesans o d’empreses artesanes inscrites en el Registre d’Associacions d’Artesania Catalunya, institucions i entitats públiques i privades relacionades amb l’artesania i escoles d’arts i oficis, Artesania Catalunya incentivarà fins el 30% del cost total de l’actuació proposada amb un suport màxim de 6.000 € per aquests beneficiaris i de 3.000 € quan els beneficiaris siguin artesans o empreses artesanes. Pel que fa els webs l’import màxim serà de fins a 600 euros per a la creació o redisseny del web presencial, fins a 1.000 euros per a la creació o redisseny de webs presencials amb eina de gestió o catàleg i fins a 2.000 euros en el cas de creació o redisseny de webs B2C o B2B. En cap cas podrà superar el 30% del cost del projecte.
El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa va incentivar amb 53.249,67 euros l’activitat artesana a la demarcació de Tarragona al 2008
L’any passat, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa va incentivar amb 53.249,67 euros l’activitat a la demarcació de Tarragona, concretament, Artesania Catalunya va donar suport a 25 projectes presentats per artesans, associacions artesanes, ajuntaments i corporacions locals de les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà i Tarragonès.


Pel que fa a la tipologia dels projectes que han rebut incentius a la demarcació de Tarragona, s’ha donat suport a l’organització de fires locals (2 actuacions), a la participació individual a fires professionals (10 actuacions), a la participació col·lectiva a fires per a professionals (1 actuació), a la difusió i coneixement patrimoni artesanal (2 actuacions), a l'anàlisi i millora de l'estructura artesanal (1 actuació), al coneixement i difusió d’oficis artesans (1 actuació), al suport de mitjans de promoció (2 actuacions), a la renovació de tallers (5 actuacions) i a projectes d’Internet (1 actuació).


El termini de presentació de les sol·licituds per als programes finalitzarà el proper 30 d'abril de 2009.


Objectius i accions per al 2009

Artesania Catalunya ha dissenyat un pla de treball per a aquest exercici de 2009 que inclou diferents línies d’actuació, en l’àmbit de l’activitat cultural, la formació, la comercialització, la tradició i la innovació, l’acreditació i la comunicació.


Pel que fa al foment de l’artesania en l’àmbit cultural, Artesania Catalunya ha organitzat un programa d’exposicions que contempla la celebració de diferents mostres. Entre d’altres, Artesanía Catalunya organitzarà les exposicions “80 aniversari”, de Escola Massana, la “IV Biennal de Ceràmica del Vendrell 2008” o “A flor de pell”, de Escola d’Art Floral.

En l’àmbit de la formació Artesania Catalunya realitzarà accions amb diverses escoles catalanes especialitzades en artesania, disseny i moda, com també, entre d’altres actuacions, realitzarà tallers de formació continuada i tindrà presència en el Saló de l’ensenyament ESTUDIA per informar de l’oferta educativa dels oficis artesans.

D’altra banda Artesania Catalunya continuarà treballant en el projecte Empremtes de Catalunya, mitjançant el qual es pretén posar en el mercat una gamma de productes elaborats artesanament i que s’identifiquin amb trets rellevants i emblemàtics de la identitat catalana, com són la cultura, art, costums populars, arquitectura i paisatge, entre d’altres. També en l’àmbit comercial es donarà suport a les fires al carrer amb assessorament, recomanacions i incentius per les bones pràctiques de fires monogràfiques d’artesania i es potenciarà la presència en fires com a DEGUSTA amb “Artesania a la taula”, o a la Fira internacional de RABAT (Marroc).

Destacar en l’àmbit de la tradició i innovació el projecte Oficis Singulars, que vol reivindicar la identitat d’alguns oficis ancestrals i uns productes únics, molt vinculats a la població o demarcació dels quals són originals. Després de la Pauma de Terres de l’Ebre, l’Alabastre de Sarral, la Ceràmica de La Bisbal, la Fusta Cremada de Sant Hilari de Sacalm, i de la Sal de Cardona, el projecte s’impulsarà en d’altres poblacions del territori català.

Pel que fa a l’àmbit de l’acreditació, Artesania Catalunya farà oficial el nou repertori d’oficis, classificació en famílies: artesà de la fusta, de la pedra, del paper, etc. D’altra banda també oficialitzarà la creació d’un etiquetatge oficial que informi de la procedència de la producció (Catalunya), el procés (artesà) i l’autoria (nom i número de carnet de l’artesà). I en accions de comunicació, es realitzarà un fitxer d’artesans amb cercador a la pàgina Web d’Artesania Catalunya.
Redacció TT - 16/02/2009 - 18:53h
Encara no hi ha comentaris. Sigues el primer a escriure'n un!
* Nom
Adreça electrònica
* Comentari
Li queden 700 caràcters per a escriure.
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP
Notícies en RSS
Desenvolupat per Staylogic
TOTTARRAGONA SERVEIS DE COMUNICACIO SCP - Via de l’Imperi Romà,11, 43003 Tarragona
Tel. 977 21 62 64 Email: tottarragona@tottarragona.cat
Contacte  - Avís Legal  - DL: T-1327-2008  -  Publicitat.